Säännöt

Kuolismaan Kettusten sukuseuran säännöt

(Vahvistettu sukukokouksessa 21.7.2018)


I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus


1 § Yhdistyksen nimi on Kuolismaan Kettusten Sukuseura, kotipaikka Ilomantsi ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.


2 § Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.


3 § Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
- järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
- selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
- pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.


II Seuran jäsenet


4 § Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.


5 § Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


6 § Sukuseuran jäsenen tulee kantaa taloudellista vastuuta, esimerkiksi osallistumalla kolehtiin sukuseuran kokouksissa tai maksamalla haluamansa summan pankkisiirtona sukuseuran tilille.


7 § Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.


8 § Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa.


9 § Jäseniltä perittävän kannatusmaksun suuruudesta päättää sukukokous. Kannatusmaksu kerätään toimintakausittain (kolmenvuoden välein). Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa kannatusmaksun kymmenkertaisena. Ainaisjäsenellä on äänioikeus seuran kokouksessa. Jäsenen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä kannatusmaksua toimintakauden aikana (kolmen vuoden aikana).


10 § Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukaista jäsenluetteloa. Jäsenrekisteriä hoitaa sukuseuran rahastonhoitaja.

 


III Seuran hallitus


11 § Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kuusi vuotta. Jäsenistä puolet (=3) on joka kolmasvuosi erovuorossa. Ensimmäiset erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita kuitenkin myös uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallitus on päätös-valtainen, kun sukuseuran puheenjohtaja sekä vähintään 3 muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta.


12 § Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.


13 § Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran rahastonhoitajan kanssa.


14 § Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.


IV Seuran tilit


15 § Sukuseuran tilikausi on kolme kalenterivuotta. Toimentarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.


V Seuran kokoukset
16 § Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana kolmen vuoden välein. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sukuseuran kotisivuilla tai annettu tiedoksi sanomalehdissä.
Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta joko sukuseuran kotisivuilla ja sähköpostilla tai sanomalehti-ilmoituksella vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.


17 § Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
1. hyväksytään edellisen kauden toimintakertomus,
2. hyväksytään edellisen kauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
3. vahvistetaan hallituksen laatima kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
5. valitaan yksi varsinainen toimentarkastaja ja yksi varatoimentarkastaja tarkastamaan toimintakauden tilejä ja seuran hallintoa,
6. päätetään toimintakauden varainhankinnasta, sekä
7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.


18 § Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on kantanut taloudellista vastuuta edellisen vuoden aikana sukuseuralle, yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.


VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen


19 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.


20§ Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Pohjois-Karjalan maakunta-arkistolle.


21 § Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

 

 

 Ajankohtaista
Etusivu
Hallitus
Jäsenyys
Kettusviesti
Linkit
Palaute/Yhteydenotto
Säännöt
Tuotteet
Valokuvat
Yhteystiedot
Pro Patria
Jäsenmaksu
Sukukokoukset
Sukuseuran logo
Sukuhaarat
Tietosuoja
© Kuolimaan Kettuset 2011Powered by NettiSite